Skip to content

بایگانی اسفند, ۱۳۹۰

۱۰
اسفند

۱۰۰ ماهه شدیم!

مقدمه: شماره‌ی ۱۰۰ «پزشکان گیل» منتشر شد. متن زیر بخشی از یادداشتی است که به‌مناسبت صد شمارگی و در ابتدای صفحات ویژه‌‌ای که به این مناسبت منتشر کرده‌ایم، نوشته‌ام. اگر فرصت کردید، این شماره را بخوانید؛ بچه‌ها چیزهای خوبی نوشته‌اند. (بله، از من هم البته تعریف کرده‌اند؛ اما برای این نگفتم!)

۱٫ البته این‌طور هم نیست که شب بخوابی و صبح برخیزی و ببینی ۱۰۰ شماره مجله را ردیف در قفسه‌ی روبه‌رو چیده‌اند؛ مرارت که زیاد داشت و تاوان هم البته. اما هر جور حساب کنی، این‌ها در برابر مرارت و تاوانی که هم‌صنفی‌های مطبوعاتی من کشیده و داده‌اند به‌ چرتکه نمی‌آید، پس از «تلخی»ها گفتن و «خودشیرینی» کردن بماند برای یک وقت دیگر. از این‌ها گذشته، فرموده‌اند: «که در طریقت ما کافری است رنجیدن!» پس از «شیرینی»ها برای‌تان بگویم. Read moreRead more